NAGYKAPOS ÉS VIDÉKE TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYZATA
1. Cikkely
  Az igazgatási tanács az 1999.1.26-i ülésén jóváhagyta a jogi formájú polgári társulás alapításának a javaslatát. Az alapítás a 83/1990 Zb. Számú polgárok társulásáról szóló törvény értelmében. Egyben jóváhagyta a társulás következő alapszabályzatát.
2. Cikkely
Általános rendelkezések
 
 1. Združenie Vežké Kapušany a okolie / Nagykapos és vidéke társulás / a 83/1990 Zb. számú a polgárok társulásáról szóló törvény és annak későbbi módosításai értelmében, mint polgári társulás lett megalapítva.
 2. A Társulás neve: Združenie Vežké Kapušany a okolie / Nagykapos és Vidéke Társulás /
 3. A társulás székhelye : nám. Istvána Dobóa č.3 07901 VEźKÉ KAPUŠANY
 4. A társulás tárgyalási nyelve a magyar nyelv.
 5. A társulás jogi személy, jogi személy, jogi kapcsolataiban saját nevében lép fel és felelősséggel bír ezen jogi viszonyokból kifolyólag.
 6. A társulás határozatlan időre lett megalapítva.
3. Cikkely
A társulás küldetése és céljai
 
 1. Združenie Vežké Kapušany a okolie /Nagykapos és Vidéke Társulás/ a továbbiakban csak a Társulás, a közös célú emberek önkéntes csoportulása a magyar és más nemzetiségű polgárok kulturális és társadalmi életének a támogatására és fejlesztésére.
 2. A Társulás feladatának tartja a jogi és természetes személyek kezdeményezéseit és tevékenységét támogatni a Társulás céljaival megegyezően, a következő területeken:
  - tankötelezettség előtti és tanköteles gyerekek és az ifjúság nevelése
  - a régió iskolakötelezettség előtti és iskolai intézményeinek fejlesztése
  - a régió lakosságának és szakkörökben történő és kulturális tevékenységének a fejlesztése
  - a régió kulturális értékeinek és műemlékeinek a védelmezése
  - a szellemi és morális élet
  - a régió nemzeteinek és nemzetiségeinek együttélése és együttműködése.
4. Cikkely
A Társulás tagjai
 
 1. A társulás tagjai:
  a/ rendes tagok
  b/tiszteletbeli tagok.
 2. Rendes tagnak minden olyan polgár jelentkezhet, aki a Társulás küldetéseivel és céljaival azonosul és ezeknek a végrehajtásában részt kíván venni.
 3. A rendes tagság a folyamodó írásbeli kérvényének a beadásával és a Társaság taggyűlésének a felvételéről szóló határozata alapján jön létre.
 4. A rendes tagság a tag halálával, felmondásával vagy a Társaság taggyűlésének a tagság megszűnéséről szóló határozata alapján ér véget.
 5. A Társulás rendes tagja jogosult és köteles a Társulás küldetése és céljai végrehajtásában részt venni, valamint jogosult a Társulás szervei választásán részt venni, magát jelöltetni, köteles a Társulás alapszabályait betartani és a tagsági díjat rendesen, az erre hivatott szerv által megállapított összegben fizetni.
 6. Tiszteletbeli tag csak olyan személy lehet, aki jelentős mértékben érdemlegesen hozzájárult a Társulás küldetése és céljai eléréséhez/ lehet más konkrét kritérium is / amelyről az erre hivatott Társulás szerve határoz.
 7. A tiszteletbeli tag jogosult a Társulás küldetése és céljai eléréséért tevékenykedni és a Társulás szerveinek az ülésein, mint tanácskozási joggal rendelkező, részt venni.
 8. A Társulás tagjai önként, más hasonló célú társulásba beléphetnek, és az együttműködésükkel segíthetik a Társaság céljainak az elérését.
5. Cikkely
A Társulás szervei
 
 1. A Társulás működése a demokrácia elvein alapul. A Társulás választott szervei a Társulás rendes tagjai közül titkos / nyilvános szavazással, relatív többség szavazattal, 5 éves időszakra történik. A Társulás szerveiben a tagság a választási időszak elteltével, a tisztség lemondásával, vagy leváltással ér véget, valamint a Társulás tagságának a megszűnésével.
 2. A Társulás szerveiben betöltött tisztség jutalommentes, tiszteletbeli funkció. A Társulás tagjai és szervei igényelhetik a feladatok elvégzésénél keletkezett célszerű költségek megtérítését.
 3. A Társulás szervei: taggyűlés, tanács, revizor.
 4. A taggyűlés a Társulás legmagasabb szerve. A taggyűlést a Társulás összes tagja alkotja.
 5. A taggyűlés:
  - jóváhagyja a Társulás alapszabályzatát és annak módosításait
  - jóváhagyja a jövő időszak főbb feladatainak az ütemtervét, s ennek a végrehajtását, kiértékelését
  - kinevezi és leváltja a tanácstagokat, a revizort, ellenőrzi és értékeli a tevékenységüket
  - jóváhagyja a Társulás költségvetését és értékeli a teljesítését, megszabja a tagdíj mértékét
  - a tanács javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságról
  - dönt a Társulás felszámolásáról.
 6. A taggyűlés minimum egyszer egy évben ülésezik. Az ülés a tanács határozata alapján történik a többség részvételével. A taggyűlés határozata érvényes, ha a résztvevők többsége megszavazta azt.
 7. A Társulás tanácsa a Társulás iniciatív és végrehajtó szerve. A tanács 4 tagból áll, akiket a Társulás taggyűlése nevez ki és vált le. Az esetben, ha a több, mint a fele tagnak a mandátuma lejár, a tanács kooptálja a szükséges tagokat a taggyűlés következő ülésének az időszakára, mely majd megválasztja az új tanácstagokat.
 8. A Társulás tanácsa:
  - biztosítja a Társulás céljainak a megvalósítását, valamint a taggyűlés döntéseinek a kivitelezését és gazdálkodik a Társulás vagyonával
  - jóváhagyja a tanács éves tervét és biztosítja ennek a teljesítését
  - a tagjai közül megválasztja a Társulás elnökét, alelnökét, gazdálkodóját és titkárát, megszabja és elosztja a feladataikat
  - előterjeszti a tiszteletbeli tagság javaslatait
  - előkészíti a taggyűlés ülését
  - kinevezi a végrehajtót, ha a taggyűlés a Társulás felszámolásáról dönt
  - más, a Társulás alapszabályzatából és céljaiból, vagy az általános kötelező jogszabályokból eredő feladatokat teljesít, ha ezeket a feladatokat az alapszabályzat vagy a taggyűlés rendelkezése nem ruházza át más szervre.
 9. A tanács a munkaütemtervben megállapítottakkal egybehangzóan ülésezik. A tanács üléseit a tanács elnöke hívja össze és ő vezeti. Szükség esetén, a tanácstagok javaslata alapján, rendkívüli ülést hív össze.
 10. A Társulást külsőleg az elnök képviseli.
 11. A Társulás ellenőrző szerve a revizor, akit a taggyűlés nevez ki és vált le.
 12. A revizor ellenőrzi a szervekkel való alapszabályzat betartását, a pénzügyi eszközökkel és a Társulás más vagyonával való gazdálkodást. Az elvégzett ellenőrzés eredményeiről és az egész tevékenységről a revizor a taggyűlésnek és a Társulás tanácsának számol be.
6. Cikkely
A Társulás vagyona és gazdálkodása
 
 1. A Társulás vagyonát a tagságdíjak és a természetes és jogi személyektől, vagy más személyektől származó adományok képezik, valamint a belőlük származó jövedelem.
 2. A pénzügyi eszközök folyószámlán a pénzintézetben vannak elhelyezve. A tartós értékű tárgyakat a leltári könyvben kell nyilvántartani. A meghatározott eszközök és a természetes és jogi személyektől, vagy más személyektől származó adományokat külön listán kell nyilvántartani. A vagyon leltára egyszer egy évben történik az év végén, valamint a gazdálkodó cseréjénél.
 3. A Társulás vagyonát a Társulás küldetésének és a céljainak a végrehajtására, és a Társulás és szerveinek működtetésére lehet felhasználni.
 4. A Társulás a feladatainak a végrehajtása érdekében az érvényes jogi előírások betartása keretein belül, vállalkozás útján is szert tehet vagyonra.
7. Cikkely
A Társulás felszámolása
 
 1. A Társulás felszámolására a Társulás taggyűlésének a határozata alapján kerül sor. A végrehajtót e határozat alapján a tanács nevezi ki.
 2. Egyben a Társulás felszámolásával a taggyűlés a Társulás vagyonrendezésről és ennek a felhasználásáról is rendelkezik.
8. Cikkely
Átmeneti és zárórendelkezések
 
 1. Az első taggyűlés összehívásáig a tanács jogkörével a megfelelő eljárásokon belül az előkészítő bizottság bír, főleg ami a Társulás rendes tagjai felvételét illeti. Az előkészítő bizottság elnöke a bizottság határozata alapján összehívja a Társaság első taggyűlés ülését, legkésőbb a Társulás bejegyzésétől számított egy éven belül.
 2. A Társulás a 83/1990 Zb. számú a polgárok társulásáról szóló törvény és ennek későbbi módosításai értelmében, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumán való bejegyzésével keletkezik.
Kelt: Nagykapos, 2000.1.5
  Bejegyezte: 2000.2.25-én, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma
  Kiegészítés:
A 2004.10. hó 22-én megtartott tagsági ülés határozata alapján változik a székhely Dobó István tér 3, 079 01 Nagykaposról Csepely 64, 0790 1 Nagykaposra. 2004.11. hó 2-án bejegyezve az alapszabály módosítása
A 2008.5. hó 16-án megtartott tagsági ülés határozata alapján a 3. cikkely 2. pontja a következővel bővül: oktatási tevékenység
A 2014. 11. hó 20-án megtartott tagsági ülés határozata alapján a 3. cikkely 2. pontja a következővel bővül: kiadói tevékenység.