THE CROSS-BORDER CULTURE ART SPACE / ArtSpace
  HUSKROUA/1702/3.1/0052
  A Nagykapos és Vidéke Társulás, a nyíregyházi székhelyű Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület valamint a beregszászi székhelyű Pro Cultura Subcarpathica közös projektje.
  A projekt időtartama:  2020. 05. 15. - 2023. 02. 14.

A projekt céljai:

Általános célkitűzés megteremteni a feltételeket a határmenti régiók kulturális örökségén alapuló helyi idegenforgalmi fejlesztési kapacitásainak hatékony felhasználásához.
A projekt célja a 3 kulturális szervezet együttműködésének erősítése az idegenforgalom-központú kulturális termékek (turisztikai és kulturális programok, határokon átnyúló tevékenységek és rendezvények) fejlesztése terén, hozzájárulva a régió lakosságának társadalmi, gazdasági fejlődéséhez és jólétéhez.
Ezen kívül ez az együttműködés elősegíti a helyi kultúra előmozdítását és a történelmi örökséggel rendelkező épületek megőrzését (1 kulturális épület felújítása Nagykaposon, amely a határokon átnyúló kulturális központok szerepét fogja ellátni).
A határokon átnyúló kulturális művészeti tér fő feladata egy platform létrehozása a célrégiók népszerűsítésére, mint közös idegenforgalmi célpontra, amely alapját képezi a közös kulturális eseményeknek, a helyi idegenforgalmi termékek (kézműves termékek, borászat és gasztronómia) piaca megteremtésének, valamint a promóciónak és képzési tevékenységeknek a kulturális vezetők és a helyi termelők számára.

  A projekt összefoglalása:

Manapság a más turisztikai célpontokkal való versenyképesség érdekében a kisebb turisztikai régióknak (HU, SK és UA határ menti régióknak) össze kell vonniuk az erőfeszítéseiket, hogy egyetlen turisztikai célponttá váljanak, és a kifinomult turistáknak egy komplex turisztikai csomagot ajánljanak fel, integrált kulturális programokkal. A megadott előnyök ellenére (természeti értékek, gazdag történelem és kultúra) régióink ezen a téren komoly problémákkal néznek szembe: a kulturális és a történelmi helyszíneket elhanyagolják és nem használják fel a kulturális élet és turizmus szempontjából; a helyi vezetőknek és termelőknek nincs képessége turisztikai termékek fejlesztésére és marketing tevékenységek szervezésére; a helyi kulturális alapú termékek nem elegendőek, rosszul koordináltak és forgalmazottak; a kulturális turizmus menedzsmentjében és koordinálásában a határon átnyúló együttműködés lehetőségeit nem használják ki.
A helyzet javítása érdekében a projekt célja a határ menti régiók egyesítése és határokon átnyúló kulturális művészeti tér létrehozása.
Ez egy egyedülálló platform a határon átnyúló együttműködések terén: az idegenforgalom-központú kulturális események és programok fejlesztése, a helyi hagyományos termékek marketingje, a kulturális és történelmi örökség bemutatása, a helyi kulturális vezetők, termelők és más turisztikai szereplők szakmai fejlődési lehetőségei, más szóval mindez a határmenti régiók kulturális fejlődésének és turizmusának "hajtóerejét" képezi.

  A projekt várható eredményei:

  • 3 CBCAS kulturális központ jön létre UA-ban, SK-ban és HU-ban;
  • a központok megtelnek kulturális programokkal és turisztikai látványosságokkal a látogatók számára;
  • a kulturális vezetők és a helyi termelők megszerzik a turisztikai termékfejlesztési és marketing készségeket;
  • feltérképezzük és népszerűsítjük a turisztikai látványosságokat;
  • a határon átnyúló kulturális eseményeken / programokon keresztül bemutatott kulturális örökség (42 kulturális esemény és tevékenység a projektben).
  A projekt előnyeit a célcsoportok (kulturális vezetők, helyi termelők - elsajátított készségek, szaktudás, marketing) és a végső kedvezményezettek (turisták, helyi emberek - megvalósított kulturális események és programok, információk a régiók lehetőségeiről, interaktív programok) élvezhetik.
  További információ a következő linkeken: https://cbc-artspace.com/, https://huskroua-cbc.eu/projects/financed-projects-database/the-cross-border-culture-art-space
THE CROSS-BORDER CULTURE ART SPACE / ArtSpace
  HUSKROUA/1702/3.1/0052
  Spoločný projekt Združenia Vežké Kapušany a okolie zo Slovenska, Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület z Maďarska a Pro Cultura Subcarpathica z Ukrajiny.
  Trvanie projektu:  15. 05. 2020. - 14. 02. 2023.

Ciele projektu:

Všeobecným ciežom je vytvori podmienky pre efektívne využitie kapacít miestneho cestovného ruchu založenej na rozvoji kultúrneho dedičstva pohraničných regiónov.
Ciežom projektu je posilni spoluprácu 3 kultúrnych organizácií s rozvojom kultúrnych produktov zameraných na cestovný ruch (turistické a kultúrne programy, cezhraničné aktivity a podujatia), ktoré prispejú k sociálnemu, ekonomickému rozvoju a blahobytu obyvatežov regiónu.Táto spolupráca ďalej podporí miestnu kultúru a prispeje k zachovaniu budov s kultúrnym dedičstvom (renovácia 1 kultúrnej budovy vo Vežkých Kapušanoch, ktorá bude pôsobi ako cezhraničné kultúrne stredisko).
Hlavnou úlohou cezhraničného priestoru kultúrneho umenia je vytvori platformu na podporu ciežových regiónov ako spoločnej turistickej destinácie, ktorá poskytne základ pre spoločné kultúrne podujatia, vytvorí trh pre miestne produkty cestovného ruchu (remeselné výrobky, víno a gastronómia) a poskytne podporu a školenie pre zamestnancov, dobrovožníkov a pod. pracujúcich v kultúre a taktiež aj miestnych výrobcov.

  Zhrnutie projektu:

V dnešnej dobe aby menšie turistické regióny (pohraničné regióny HU, SK a UA) boli konkurencieschopné s ostatnými vežkými turistickými destináciami sa musia spoji, a ako jeden celok musia ponúka sofistikovanému turistovi komplexný turistický balík s integrovanými kultúrnymi programami. Napriek existujúcim výhodám (prírodné hodnoty, bohatá história a kultúra) čelia naše regióny vežkým problémom: kultúrne objekty a historické miesta sú zanedbávané a nevyužívané pre kultúrny život a cestovný ruch; miestni manažéri a výrobcovia nemajú dostatok skúseností s vývojom turistických produktov, organizovaním marketingových aktivít; produkty založené na miestnej kultúre sú nedostatočne alebo zle koordinované a uvádzané na trh; nevyužívajú sa príležitosti cezhraničných spoluprác v oblasti riadenia a koordinácie kultúrneho turizmu.
V snahe o zlepšenie situácie sa projekt snaží zjednoti pohraničné regióny a vytvori cezhraničný umelecký priestor pre kultúru.
Je to jedinečná platforma pre cezhraničnú spoluprácu zameraná na rozvoj cestovného ruchu s kultúrnymi podujatiami a programami, marketingom miestnych tradičných výrobkov, prezentáciou kultúrneho a historického dedičstva, možnosami profesionálneho rozvoja miestnych kultúrnych manažérov, výrobcov a ďalších aktérov cestovného ruchu, inými slovami, je to "hnacia sila" kultúrneho rozvoja a cestovného ruchu cezhraničného regiónu.

  Očakávané výsledky projektu:

  • budú založené 3 cezhraničné kultúrne centrá v Ukrajine, Slovensku a Maďarsku;
  • centrá sa naplnia kultúrnymi programami a turistickými atrakciami pre návštevníkov;
  • kultúrni manažéri a miestni výrobcovia získajú zručnosti v oblasti vývoja a marketingu turistických produktov;
  • účastníci zmapujú a propagujú turistické atrakcie;
  • kultúrne dedičstvá budú prezentované prostredníctvom cezhraničných kultúrnych podujatí / programov.
  Výhody projektu budú využívané ciežovou skupinou (kultúrni lídri, miestni producenti - získané zručnosti, odborné znalosti, marketing) a koneční príjemcovia (turisti, miestni žudia - realizované kultúrne podujatia a programy, informácie o možnostiach regiónov, interaktívne programy).
  Ďalšie informácie na web stránke: https://cbc-artspace.com/, https://huskroua-cbc.eu/projects/financed-projects-database/the-cross-border-culture-art-space
  Pozvánka na Informačný deň/Információs nap meghívó SK/HU
  Výzva na predloženie ponuky 20.7.2020
  Združenie Vežké Kapušany a okolie, ako obstarávatež v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na "Stavebné úpravy Regionálneho spoločenského domu".

Výzva na predloženie ponuky

  Prílohy:
Príloha č.1 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 2 - Zadanie - Výkaz/výmer
Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia stavebných úprav
Príloha č. 4 - Identifikačné údaje uchádzača - odporúčaný vzor
Príloha č. 5 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - odporúčaný vzor
  Zverejnenie zmlúv uzavretých v rámci projektu ArtSpace - Az ArtSpace projekt keretén belül kötött szerződések:
Zmluva na poskytnutie služby - Výskum dedičstva
Zmluva na poskytnutie služby - Školenie odborníkov na kultúrne aktivity
Zmluva na výkon tech. dozoru na stavbe
Zmluva o dielo - Stavebné úpravy Regionálneho spoločenského domu
  Výzva - Felhívás
  Účas na školení "Školenie odborníkov na kultúrne aktivity" v rámci projektu č. HUSKROUA/1702/3.1/0052
A "Közművelődési szakember" képzésen való részvételre a HUSKROUA/1702/3.1/0052 sz. projekt keretében
SK/HU
  Invitation Press Conference/Pozvánka na tlačovú konferenciu/Sajtókonferencia meghívó EN SK HU
  Press Release/Tlačová správa/Sajtóközlemény EN SK HU
  Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. / Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odzrkadžova oficiálne stanovisko Európskej únie.
Podrobné informácie o Programe ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 sú dostupné na https://huskroua-cbc.eu/ stránke.