E-KÖNYVTÁR Támogatók:
        A Nagykaposi Magyar Közösségi Házat működtető Nagykapos és Vidéke Társulás és az ott székelő Gordius plusz nonprofit szervezet célul tűzte ki, hogy összegyűjti és elektronikus formában is közzéteszi Ung-vidék és Bodrogköz történelmi és népi hagyományaival foglalkozó helyi szerzők műveit.
A könyvek hozzájárulnak az említett régiók történetének mélyebb megismeréséhez, kultúrtörténeti emlékeinek feltárásához. Témájuk az ott élők kulturális gyökereit érintik, bemutatják a régió értékeit, gazdagítják az Olvasó magyarságra vonatkozó helytörténeti és kulturális ismereteit.
      Az oldalon található könyvek nyomtatásban csak csekély példányszámban jelentek meg, így tartalmuk sokak számára ismeretlen. Ez a kis e-könyvtár elősegíti, hogy a könyvekben feldolgozott szakmai anyag láthatóvá és elérhetővé váljon a nagyközönség számára, és bemutatja, hogy a Felvidék e kis, mesterséges határokkal körbezárt részén is születnek az egyetemes magyarság szellemi értékébe illeszthető kiváló emberi alkotások.
Az E-könyvtár működése és folyamatos bővülése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából valósul meg.
Géczi Lajos Civilek hadifogságban című könyvének és az Ung-vidékiek a Gulágon című kutatás anyagának elektronikus formában való megjelenése az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásából valósult meg a Gulág Emlékév keretében, 2016-ban.
Köszönjük.
Kellemes olvasást kívánunk!
Olvasható könyvek:
BÉL MÁTYÁS: Ung vármegye leírása

 

Bél Mátyás, a jeles történész-nyelvész-földrajztudós az 1720-as években belefogott Magyarország vármegyék szerinti földrajzi-történeti ismertetésébe. A műhöz nem minden esetben sikerült összegyűjtenie a megfelelő mennyiségű anyagot, hiszen lakóhelyéről, Pozsonyból igencsak nehéz volt a messzi eső vármegyékről információkat szereznie. Ung vármegyével azonban szerencséje volt: egy helyi birtokos, Pálóczi Horváth Ádám sietett a segítségre, és egy valóságos kis vármegyeleírást állított össze Bél számára. Ezt dolgozta át, s egészítette ki saját történeti kutatásaival, adataival, tapasztalataival a kiváló pozsonyi tudós. A leírásból megismerhető a helyi népesség életmódja, de anekdoták, hiteles néphagyományok, népmondák is színesítik a szöveget. Emellett a régiót sújtó legkomolyabb problémák - az árvizek, a katonság ellátásával járó terhek s a háborús pusztítások öröksége - is kirajzolódnak a szövegből.

 

OLVASÁS...

LAKATOS Denisza - VÁLYI Edit: Ung-vidékiek a Gulágon

 

Regionális és helytörténeti kutatás. A tanulmány feldolgozza a málenkij robot Ung-vidéket ért eseményeit, számba veszi a régiót ért emberi veszteségeket és az elhurcoltaknak emléket állító alkotásokat. Egy nehézsorsú, sokat átélt nemzedék életét meséli el visszaemlékezések, hazatérők és leszármazottak elbeszélései, történeti dokumentumok, azóta megírt tanulmányok és nyilvántartások nyomán.

 

OLVASÁS...

GÉCZI LAJOS: Civilek hadifogságban

 

"Malenykij robot". Újonnan felszínre került, sokáig elhallgatott, tiltott szó. Ezrek és ezrek sokéves szenvedését, meghurcoltatását takaró kifejezés, amelyet nem képes kitörölni magából az emlékezet. "Hazatérésem után évekig küszködtem a felejtéssel... húsz év múltán is gyötrődve, megkínzottan ébredtem..." hazai irodalmunkban ez az első vallomás egy tizennyolc éves fiú hányattatásairól a Don-medencében, ahová többedmagával hurcolták el, háromnapi élelmet és némi meleg ruhát engedélyezve. Megaláztatás, éhezés, nélkülözés, halál - és munka és munka, és láger és láger. Hiteles, élményszerű leírása ez a könyv öt év embernyomorító történetének.

 

OLVASÁS...

BARKÓ ZSUZSA: Ung-vidék néprajzi és nyelvjárási sajátosságai

 

A könyv egy összegzés Ung-vidék néprajzi értékeiről, bemutatja egy népi mesterségben meghonosult ungi nyelvjárást, feldolgozza a történelmi Ung-vármegye néprajzi értékeit, ezen belül is a legjelentősebbet, az Ung-vidéki pásztorművészetet. Áttekintést ad az állattartásról, pásztorkodásról, pásztorművészetről, kiegészítve az itteni híres pásztorok életével, pásztoreszközeik, kellékeik pontos leírásával, faragványaik rajzaival.

 

OLVASÁS...

PANKOVICS ANDREA: A leleszi premontrei apátság története

 

Lelesz neve gyakran felbukkan a történelemkönyvekben és történelmünk neves személyiségeinek útinaplóiban, mégsem született róla mindezidáig összefüggő munka. A leleszi születésű szerzőnő, Pankovics Andrea, művében részletesen bemutatja a vidék nevezetességének számító leleszi "kastélynak" a történetét, kezdve az apátságot érintő történelmi események bemutatásától az apátság felépítésén keresztül, egészen a benne zajló munka leírásáig.

 

OLVASÁS...