Made in V4 – Legyen a helyi termék közös értékünk!
  A projekt azonosító száma:  22310172
A projekt időtartama: 2023.6.1 – 2024.11.15.
A projekt összköltsége: bruttó 17 500 €

A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósul meg 100%-os támogatási intenzitással.

Partnerek
 

Vezető partner: Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (ETT)
Képviselő neve: Gál István
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon: +3642 524-524 200
E-mail: ett@nyiregyhaza.hu
web: https://helyitermek.nyiregyhazipaktum.hu/
Projekt koordinátor: Bistyei Ibolya

 

1. partner:  Nagykapos és Vidéke Társulás
Képviselő neve: Gabri Rudolf
079 01 Nagykapos, Csepely 64.
Telefon: +421 56 638 23 86
E-mail: gabri.rudolf@centrum.sk
web: http://nvt-magyarhaz.eu/
Projekt koordinátor: Denisa Lakatošová

 

2. partner:  Gorlice város

Képviselő neve: RAFAŁ KUKLA
38 - 300Gorlice, Rynek utca 2.
Telefon: +48 18 35 51 211
E-mail: um@um.gorlice.pl
web: https://www.gorlice.pl/
Projekt koordinátor: Magdalena Bajorek – Wrona

  A projekt célja:

Jelen projekt fő célja a helyi termelők, helyi vállalkozások fejlesztése, a gazdasági kihívások kezelése a legjobb gyakorlatok átadása révén. Célunk egy olyan eseménysorozat szervezése, amely megoldásokat ad arra, hogy hogyan feleljenek meg a helyi termelők, vállalkozások az egyre növekvő piaci igényeknek. Mindezeken felül céljaink között szerepel a turizmusfejlesztés is.

Nagykapos település az elmúlt években nagyon jó együttműködést alakított ki az ETT-vel, mint Vezető Partnerrel és annak alapítójával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A projekt jó lehetőség arra, hogy a helyi termelők kilépve a nemzetközi piactérre szélesebb körben ismertethessék meg termékeiket.

Gorlice városa széles körű tapasztalattal rendelkezik nemzetközi projektek megvalósításában a kultúra, az oktatás, a turizmus és a régió népszerűsítése terén. A város számos határon átnyúló projektet valósított meg sikeresen. Nyíregyháza és Gorlice kapcsolata több évtizedes múltra tekint vissza. 2022.05.12-én megrendezett ünnepi közgyűlésen hivatalosan is megerősítették 15 éves partnervárosi kapcsolatukat.

Mindannyian azt gondoljuk, hogy helyi terméket vásárolni: életmód, helyi termelőket támogatni: kötelesség. Ha helyben készült terméket veszel, azzal mindenki jobban jár… a termelő, Te és az ország is! Egy-egy jó ügyért pedig sokan, sokra vagyunk képesek. A projektben résztvevő nemzeteknek, partnereknek össze kell fogni annak érdekében, hogy a gazdaságot fejlesszék.

Regionális vonatkozás tekintetében a programokon résztvevő termelők, vállalkozások számára lehetőség nyílik szakmai fórumokon, best practise rendezvényeken való résztvételre, ahol a cél a szakmai ismeretek bővítése, mélyítése, átadása, ahol helyi, hazai jó gyakorlatok kerülnek bemutatásra, megismertetésre. Gazdatúrákon/termelői látogatásokon való részvétel tapasztalatcserére kerül sor. A helyi turisztikai szervezetek/önkormányzatok által a program jelentősége, eredményének bemutatása, illetve maga a lehetőség el tud jutni nemzeti szakkiállításokra.

Fontos megjegyeznünk, hogy a projektben résztvevő partnerek aktív kapcsolatot tartanak fent helyi turisztikai szervezetekkel, önkormányzatokkal, akik által, illetve akik révén a nemzetközi megjelenés (Nyíregyháza Városnap, Adventi Vásár, Tirpák Fesztivál) ahol a promótálás biztosított a résztvevők számára. Közös rendezvényeken történő megjelenés erősíti a határon átnyúló kapcsolatot. A projekt megvalósítása elősegíti az együttműködés fejlesztését a három nemzet helyi szereplői, termelői között. A projekt megvalósításának eredményei ezáltal kiterjednek mindhárom országra, a projekt keretében közös szemléletformáló akciók kerülnek megvalósításra, a projektben résztvevő termelők/szereplők bevonásával.

  Események:

  1. Best Practice és Farm Tour (1 nap) a 2.-es projektpartner országában Lengyelországban (nyilvános rendezvény), Gorlice, PL
  2. Made in V4 Feszivál Magyarországon (2 nap) (gasztrofesztivál, jó gyakorlatok átadása, gazdatúra) (nyilvános rendezvény), Nyíregyháza, HU
  3. Best Practice és Farm Tour (1 nap) az 1-es projektpartner országában Szlovákiában (nyilvános rendezvény), Vežké Kapušany, SK.
Made in V4 – Let the local products be our common value!
  Project ID:  22310172
Implementation period:1.6.2023 – 15.11.2024
Total cost of the project: 17 500 €

The project is implemented with the support of the International Visegrad Fund with 100% support intensity.

Project partners:
 

Leader partner:  European Border Cities European Grouping of Territorial Cooperation Limited Liability
Statutory representative: István Gál
Address: Kossuth tér 1., Nyíregyháza, 4401, Hungary
Phone: +3642 524-524 200
E-mail: ett@nyiregyhaza.hu
web: https://helyitermek.nyiregyhazipaktum.hu/
Project coordinator: Bistyei Ibolya

 

1. partner:  Association Vežké Kapušany and Surroundings
Statutory representative: Gabri Rudolf
Address: Čepež 64., Vežké Kapušany, 079 01, Slovakia
Phone: +421908989421
E-mail: gabri.rudolf@centrum.sk
web: http://nvt-magyarhaz.eu/
Project coordinator: Denisa Lakatošová

 

2. partner:  Gorlice City

Statutory representative: RAFAŁ KUKLA
Address UL. RYNEK NO 2, GORLICE, 38-300, Poland
Phone: +48 18 35 51 211
E-mail: um@um.gorlice.pl
web: https://www.gorlice.pl/
Project coordinator: Magdalena Bajorek – Wrona

  Project description:

The main objective of the present project is to develop local enterprises, manage economic challenges by means of transferring the best practices. Our aim is to organize such an event-series, that provides solutions, how the local growers / manufacturers, enterprises match the enhanced market demands. Over these, our objective is the development of tourism, too.

The township Nagykapos has formed a very good cooperation with ETT as Leading Partner and with it’s founder, the Municipality of Nyíregyháza city with county rights. The project is a great opportunity to let the local growers / manufacturers to the international market.

The city of Gorlice has a great experience in the implementation of international projects in the scopes of culture, education, tourism and promotion of the region. The relationship between Nyíregyháza and Gorlice exists for more decades. At the ceremonial general assembly at 12. 05. 2022, the cities confirmed and strengthened their city partnership officially as well.

We all are at the opinion, that to buy local products is a lifestyle, to support local producers / manufacturers / growers is an obligation. If we buy locally manufactured products, it is an advantage for everybody: for the producer, for the buyer, for the country! We are many, who can do a lot for good matters. The nations, partners, that participate the project, have to cooperate in order to develop the ecenomy, to become ambassadors of such activities, that contribute to GDP.

From the regional point of view, through these programs, the particpating producers, enterprises have opportunities to get involved to professional agendas, best-practice-events, where the objective is to expand, deepen and share the professional knowledge, thorugh the presentation of local best practices. It includes participation at „farmer-tours” / producer visits, meaning also exchange of experiences. The results and importance of the program, respectively, the opportunity itself may be presented at national professional exhbitions (Nyíregyháza City Day, Advent Fair, Tirpák Festival) where promotion is provided for the participants. Appearing at joint events strengthens the cross-border relationship.

It is important to remark, that the particpating project partners maintain an active relationship with the local touristic organizations, municipalities, thus, the international appearance and promotion is assured through these latters. The implementation of the project activities helps the development of cooperation between the local partners, producers of the three nations.

  Events:

  1. Best Practice and Farm Tour (1 day) 2. In the country of the Project Partner in Poland (Event—Public), Gorlice, PL
  2. Made in V4 Festival in Hungary (2 days) (Organization of Best Practice + Farm Tour Gastro Festival) (Event—Public), Nyíregyháza, HU
  3. Best Practice and Farm Tour (1 day) 1. In the country of the Project Partner in Slovakia (Event—Public), Vežké Kapušany, SK
Made in V4 – Nech je lokálny produkt našou spoločnou hodnotou!
  Identifikačné číslo projektu:  22310172
Trvanie projektu: 1.6.2023 – 15.11.2024
Celkový rozpočet projektu: 17 500 €

Projekt je realizovaný s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu so 100% intenzitou podpory.

Partneri:
 

Vedúci partner: Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (ETT)
Štatutárny zástupca: István Gál
Adresa: Kossuth tér 1., Nyíregyháza, 4401, Maďarsko
Tel.: +3642 524-524 200
E-mail: ett@nyiregyhaza.hu
web: https://helyitermek.nyiregyhazipaktum.hu/
Koordinátor projektu: Bistyei Ibolya

 

1. partner:  Združenie Vežké Kapušany a okolie
Štatutárny zástupca: Rudolf Gabri
Adresa: Čepež 64., Vežké Kapušany, 079 01
Tel.: +421 56 638 23 86
E-mail: gabri.rudolf@centrum.sk
web: http://nvt-magyarhaz.eu/
Koordinátor projektu: Denisa Lakatošová

 

2. partner:  Mesto Gorlice

Štatutárny zástupca: RAFAŁ KUKLA
Adresa: UL. RYNEK NO 2, GORLICE, 38-300, Požsko
Tel.: +48 18 35 51 211
E-mail: um@um.gorlice.pl
web: https://www.gorlice.pl/
Koordinátor projektu: Magdalena Bajorek – Wrona

  Ciele projektu:

Hlavným ciežom tohto projektu je rozvoj miestnych výrobcov a miestnych podnikov a zvládanie ekonomických výziev prostredníctvom odovzdávania dobrých skúseností. Naším ciežom je zorganizova sériu podujatí, ktoré poskytnú riešenia, ako môžu miestni výrobcovia a podniky splni neustále sa zvyšujúce požiadavky trhu. K tomu všetkému medzi naším ciežom je aj rozvoj cestovného ruchu.

V posledných rokoch sa medzi mestom Vežké Kapušany a ETT a jej zakladatežom, mestom Nyíregyháza rozvinula vežmi dobrá spolupráca. Projekt je dobrou príležitosou pre miestnych výrobcov širšie predstavi svoje produkty na medzinárodnom trhu.

Mesto Gorlice má bohaté skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a propagácie regiónu. Mesto úspešne realizovalo mnoho cezhraničných projektov. Vzah medzi Nyíregyházou a Gorlicami siaha niekožko desaročí do minulosti. Svoj 15-ročný vzah s partnerským mestom oficiálne potvrdili na slávnostnom zhromaždení konanom dňa 12.05.2022.

Všetci si myslíme, že kupova lokálne produkty je spôsob života a podporova lokálnych výrobcov povinnos. Ak si kúpite lokálny produkt, všetci sú na tom lepšie... výrobca, vy aj krajina! A pre dobrú vec sme schopní veža, veža vecí. Národy a partneri zúčastňujúci sa na projekte sa musia spoji, aby sa rozvíjala ekonomika.

Z regionálneho aspektu výrobcovia a podniky zapojené do programov majú možnos zúčastni sa odborných fór a podujatí dobrých skúseností, kde je ciežom rozširova, prehlbova a odovzdáva odborné znalosti, kde sa prezentujú miestne a domáce skúsenosti. Počas exkurzií/návštevách výrobcov sa budú vymieňa skúsenosti. Miestne organizácie cestovného ruchu/obce môžu prezentova význam programu, jeho výsledky a samotnú príležitos na národných vežtrhoch. Účas na spoločných podujatiach posilňuje cezhraničné vzahy.

Je dôležité poznamena, že zúčastnení partneri projektu udržiavajú aktívny vzah s miestnymi turistickými organizáciami, samosprávami, čím je zabezpečený ich medzinárodný vzhžad a propagácia. Realizácia aktivít projektu napomáha rozvoju spolupráce medzi miestnymi partnermi, producentmi troch národov.

  Podujatia:

  1. Best Practice a Farm Tour (1 deň) v Požsku (verejné podujatie), Gorlice, PL
  2. Made in V4 Festival (2 dni) v Maďarsku (gastronomický festival, odovzdávanie dobrých skúseností, túry u miestnych producentoch) (verejné podujatie), Nyíregyháza, HU
  3. Best Practice a Farm Tour (1 deň) na Slovensku (verejné podujatie), Vežké Kapušany, SK.
  "Best Practice and Farm Tour" - Vežké Kapušany, 21.10.2023
 
 
 
 
  "Best Practice and Farm Tour" - Nyíregyháza, 15-16.9.2023
 
 
 
  "Best Practice and Farm Tour" - Gorlice, 25.8.2023